Aktualności

Święty Jan Paweł II w Starym Sączu

Święty Jan Paweł II w Starym Sączu

Regulamin Konkursu Plastycznego.

Organizatorem konkursu plastycznego jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. 

 1. Cele konkursu:
  • wspomnienia z pobytu Ojca Świętego w Starym Sączu,
  • przybliżenie młodemu pokoleniu postaci Ojca Świętego Jana Pawła II,
  • uczczenie postaci Ojca Świętego z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły,
  • rozbudzenie wyobraźni i umiejętności twórczych wśród dzieci i młodzieży,
  • promocja młodych talentów.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie z pobytem Ojca Świętego na Sądecczyźnie.
  Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla uczniów szkół  podstawowych w wieku od 7 – 13 lat w dwóch kategoriach wiekowych : 7-9 lat oraz 10-13 lat.
 3. Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. kredka, ołówek, farby plakatowe, wycinanka itp.), na papierze w formacie A3.
  Każdy uczestnik konkursu indywidualnie może przesłać tylko jedną pracę.
  Praca powinna być wykonana samodzielnie bez pomocy osób trzecich, opatrzona czytelnie wypełnioną metryczką (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac podczas organizowanych wystaw, wystawy on-line - na stronie Biblioteki.
 5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24 czerwca 2020 w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej. Finaliści konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 8. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność, walory artystyczne i estetyczne pracy.
  W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane dyplomy, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.
 9. Wykonane prace plastyczne, wraz z metryczką oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych  należy dostarczyć do dnia 22 czerwca 2020 do godz. 16.00 osobiście lub przesłać na adres:
  Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz
 10. W razie pytań prosimy o kontakt z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży:
  Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz
  tel. 18 4460095 wew. 22
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
   
 12. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów organizowanych przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu i jej filie.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: radca @ kancelariaepd.pl
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
   • realizacji przez Administratora zadań statutowych polegających na organizowaniu konkursów z zakresu szeroko rozumianej kultury, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO a także zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e RODO w celu realizowania zadań publicznych,
   • kontaktowania się z Państwem celem przekazania informacji o zajęciach, warsztatach, imprezach, konkursach  i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO,
   • przetwarzania Państwa wizerunku w związku z dokumentowaniem udziału w zajęciach, warsztatach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Administatora (w formie zdjęć, nagrań audiowizualnych) w celach promocyjnych i w celu zamieszczania na stronach internetowych Biblioteki, tablicach, facebooku  i innych miejscach promocyjnych oraz udostępnienia danych współadministratorom ( np. szkołom, przedszkolom, gminie, powiatowi ), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w oparciu o art. 6  ust. 1 lit. a RODO.
   • archiwizowania, statystyki i w innych celach określonych prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne osoby, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
   • pkt 3 lit. a), lit. b) i lit. c)  będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu wycofania udzielonej zgody;
   • pkt 3 lit. d) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu, zgodnie  z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji oraz Jednolitym wykazem rzeczowym akt obowiązującym u Administratora;
  7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
  8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej radca @ kancelariaepd.pl. Dotyczy to przypadków jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody ( pkt. 3 lit. a,b,c ).
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.